هند

ویدئو: خیزش هند
نوامبر, 2017 بدون نظر کسب و کار
هند با الهام مدل کشور چین پیشرفته و انتخاب رییس جمهور جدید تصمیم جدی درباره رشد اقتصادی و جایگاه سیاسی خود گرفته هرچند نگرانی هایی هم در رابطه با پاکستان هست . در این مستند با میخواهیم به همین موضوع یعنی رشد اقتصادی و سیاسی هند بپردازیم :: ویدئو: ...
ادامه مطلب